برگزاری جلسه طرح بازنگری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان برای افزایش سرمایه

جلسه طرح بازنگری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان برای تصویب افزایش سرمایه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران ستادی و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی 15 اردیبهشت ماه 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه طرح بازنگری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور عباس سعیدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اسن استان، معاونان و مدیران ستادی و اعضاء هیئت مدیره و رضا بمانی گلنا آبادی، مدیرعامل صندوق در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی 15 اردیبهشت ماه 1399 برگزار شد.

دراین جلسه رضا بمانی گلنا آبادی، مدیرعاملصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان گزارشی از وضعیت صندوق های غیردولتی و همچنین عملکرد این صندوق و فعالیتهای اثربخش و مدل ارایه خدمات را به اختصار بیان کر که که مورد تائید حاضران قرار گرفت.

سپس عباس سعیدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان مطالبی پیرامون اثربخش بودن صندوق در بخش های  کشاورزی، دام و طیور ارائه کرد و گفت: نگاه سازمان توانمند کردن صندوق در تمام بخشهاست که باید این مهم انجام شود  و با توجه به نامگذاری سال (جهش تولید) بازنگری در طرح  تاسیس صندوق و به دنبال آن افزایش سرمایه صندوق از ضروریات است و سازمان در این خصوص ازهیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد.

در ادامه جلسه معاونان و مدیران هر بخش مطالبی پیرامون حوزه فعالیت  تشکلهای خود بیان کردند.

در پایان مقرر شد، سازمان جهاد کشاورزی  استان کرمان در خصوص جذب اعتبارات یک درصد معادن از محل بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم با توجه به مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته در حد 70میلیارد ریال و همچنین  از محل تبصره 3 ماده 31 قانون احکام دائم به میزان50 میلیارد ریال هماهنگی و همکاری لازم را  با صندوق به عمل آورد.

همچنین طرح بازنگری صندوق در خصوص  افزایش سرمایه در جلسه مطرح و سهم واقعی هربخش مشخص شد و کلیات آن به تصویب رسید کهسهم بخش زراعت و باغبانی 62 درصد، دام و طیور 19 درصد، شیلات دو دهم درصد، عشایری6 درصد، صنایع تبدیلی 78/8درصد، منابع طبیعی دو دهم درصد، مکانیزاسیون دو درصد و خدمات مشاوره ای هم دو درصد مورد تصویب قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی