مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان:

بررسی تشکیل صندوق زنان روستایی در سه شهرستان استان گیلان

رو تیتر مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان:

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: با توجه به اینکه در سه شهرستان رودسر، لنگرود و رشت، بیش از هفت صندوق‌ خرد زنان وجود دارد و یکسال از فعالیتشان گذشته، در نظر داریم که به صورت پایلوت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی را در این سه شهرستان تشکیل دهیم.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حمید منشی زاده، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افزود: در این راستا از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلانو شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی درخواست همکاری و حمایت داریم.

حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در جلسه تشویق و ترغیب تشکلهای زنان برای سهام دار شدن در صندوق استان گیلان در روز چهارشنبه چهارم دی ماه 1398 در دفتر کار صندوق افزود: صندوق های خرد ثبت شده نیستند، بنابراین نمی توانند سهام دار صندوق استانی باشند اما با ظرفیت ایجاد شده در راستای تشکیل صندوق زنان خرد زمینه تشکیل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های زنان روستایی در استان گیلان فراهم است.

وی اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلانآمادگی همکاری با سازمان و ترویج جهت کمک در تشکیل و تاسیس صندوق های حمایت از  توسعه فعالیت های کشاورزی زنان در استان گیلان را دارد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی