برگزاری جلسه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان

جلسه بررسی منابع مالی برای تامین سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان و افزایش سرمایه آن روز سه شنبه 16 مهرماه 98 در دفتر صندوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه افزایش سرمایه صندوق و بررسی منابع مالی برای تامین سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و معاونان وی و هیات مدیره صندوق روز سه شنبه 16 مهرماه 98 در دفتر صندوق برگزار شد.

جلسه افزایش سرمایه صندوق و بررسی منابع مالی برای تامین سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور عباس سعیدی؛ رئیس سازمان و علی جاویدی، معاون اقتصادی، حمیدرضا بهرامی، معاون امور دام و حمیدرضا معبودیان، معاون مالی و نیروی انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و تعدادی از مدیران ستادی استان کرمان و اعضای هیئت مدیره صندوق روز سه شنبه 16 مهرماه 98 در دفتر صندوق برگزار شد.

رضا بمانی گلنا آبادی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان به طور اختصار گزارشی از وضعیت صندوق، سابقه تشکیل آن، مراحل 16 گانه افزایش سرمایه تاکنون و نحوه تامین منابع مالی سهم دولت ارائه کرد و به تشریح مرحله هفدهم افزایش سرمایه صندوق پرداخت.

وی افزود: مرحله هفدهم افزایش سرمایه صندوق در دست اقدام است که در این مرحله سهم دولت از محل سود مجمع 25 فروردین 1398 به مبلغ 50 میلیارد و 305 میلیون ریال و از محل تبصره 3 ماده 31 قانون احکام دائم 26 میلیارد و 400 میلیون ریال و در مجموع سهم دولت 76 میلیارد و 705 میلیون  ریال تامین شده است.

بمانی اظهار داشت: سهم تشکل ها از محل سود و سایر مطالبات پس از کسر بدهی ها مبلغ 29 میلیارد . 306 میلیون  ریال و همچنین مبلغ 48 میلیارد و 128 میلیون ریال به عنوان آورده نقدی تشکل ها در نظر گرفته شد که پس از عملیاتی شدن این مرحله سرمایه صندوق از 388 میلیارد و 40 میلیون ریال به مبلغ 542 میلیارد و 180 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

 

عباس سعیدی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری سازمان جهاد کشاورزی سال 1398 مبلغ 26 میلیارد و 400 میلیون ریال برای افزایش سرمایه سهم دولت تخصیص داده شده است که امسال نیز با توجه به تاکید مقام عالی وزارت پیگیر جذب اعتبارات تبصره 3 ماده 31 جهت تامین منابع سهم دولت خواهیم بود.

در پایان جلسه مقرر شد در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی استان با توجه به زمینه سازی سال قبل و موافقت استاندار و تاکید مقام عالی وزارت موضوع تخصیص اعتبار از محل سرجمع کمک های فنی و اعتباری استان مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد. درصورت عدم موافقت سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه استان مبنی بر تخصیص از محل سرجمع استان هم  سازمان جهاد کشاورزی استان مانند سال 1397  اعتباری از محل کمک های فنی و اعتباری خود سازمان برای تامین منابع مالی سهم دولت به صندوق تخصیص دهد.

از سوی دیگر باتوجه به اصلاح ماده 6 اساسنامه صندوق و ثبت آن مقرر شد معاونت ها و مدیریت های ستادی و سایر دستگاههای وابسته درصورت نداشتن منع قانونی پروژه های کمک های فنی و اعتباری و بلاعوض خود را با عاملیت صندوق اجرا کنند

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی