برگزاری جلسه تجهیز منابع صندوق با مدیریت صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان گفت: جلسه تجهیز منابع صندوق با مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان درخصوص تامین نقدینگی و افزایش سهامداران صندوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان افزود: جلسه تجهیز منابع صندوق با مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان درخصوص تامین نقدینگی و افزایش سهامداران صندوق برگزار شد.

منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان افزود: جلسه تجهیز منابع صندوق با مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان درخصوص تامین نقدینگی براساس تبصره 4 ماده 17 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 با توجه به تعاملات انجام شده و افزایش سهامداران صندوق در روز سه شنبه دوم مهرماه 1398 برگزار شد.

در پایان مقرر شد که پیگیری لازم توسط مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان انجام شود و شرکت هایی که در زمینه صادرات، بسته بندی محصولات کشاورزی، اتحادیه سردخانه داران و صنایع تبدیلی فعالیت دارند؛ برای سهام دار شدن در صندوق راهنمایی و معرفی شوند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی