برگزاری مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد

مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد با حضوراکثریت سهامداران روز یکشنبه در محل سالن اجتماعات نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان ملاردبرگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي عادی بطوره فوق العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي شهرستان ملارد با حضور مصطفی جلیلی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور اکثریت اعضای صندوق در محل سالن اجتماعات نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان ملارد برگزار شد.

سپس جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده  با موضوع تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به30 اذرماه 1397 ، انتخاب هیئت مدیرهف انتخاب موسسه حسابرسی و بازرسین قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشاربرپا و موضوعات تصویب ترازنامه وصورتهای مالی  و انتخاب هیئت مدیره، انتخاب موسسه حسابرسی  و بازرسین قانونی شرکت,انتخاب روزنامه کثیرالانتشارتصویب شد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی