رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان:

نقش صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در توانمندی سازی کسب و کارهای خانگی

رو تیتر رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان:

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: نقش صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در توانمندی سازی کسب و کارهای خانگی تعاونی های عضو منابع طبیعی بسیار مهم است.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسی برخورداری پور، رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: یکی از راهکارهایی که میتوان برای رفع مشکلات عرصه های منابع طبیعی و کاهش فشار دام برمراتع و جنگلها و در نتیجه حفظ پایدار این سرمایه های خدادادی پیشنهاد داد، توسعه کسب وکارهای خانگی درتعاونی های منابع طبیعی و بین خانواده های عضو این تعاونی هاست چرا که اکثر آنها مرتع داران  و بهره برداران  این عرصه های طبیعی می باشند که دانش و تجربیات ارزشمندی در زمینه کسب وکار خانگی از قبیل قالی بافی، گلیم بافی، صنایع دستی گلدوزی، زری بافی و غیره  دارند.

وی گفت: صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در کشور می توانند با تسهیلات کم بهره  و حمایت از تعاونی های سهام دار خود که علاقمند به آموزش فن آوری های نوین و مهارت آموزی با همکاری سایر دستگاه ها فعال باشند، موجب کسب یا افزایش درآمد و مشارکت زنان و دختران عضو تعاونی های فعال بهره برداران و مرتعداران عرصه های منابع طبیعی می شوند.

 برخورداری پور تصریح کرد: اقتصاد پویا و زنده تعاونی های فعال در این زمینه موجب می شود تا منابع طبیعی که محل سکونت این افراد است و حکم سرمایه ملی را دارد، حفظ شود. همچنین با راه اندازی این کسب وکار خانگی، توانمندی تعاونی ها برای حرکت بیشتر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: به طور کلی یکی از شاخص های نوسازی، اقتصادی، ملی و توسعه اجتماعی مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنها در ساختارهای اقتصادی است، آنان با درآمدی که بهدست می آورند، چیزی برای خود پس انداز نمی کنند، بلکه همه را صرف خانواده میکنند، بنابراین توانمندی زنان نه تنها به نفع خودشان بلکه به نفع کل خانواده می باشد.

وی تصریح کرد:به گونه ای که سرمایه گذاری برای ارتقای موفقیت اقتصادی زنان تاثیر چند برابر در خانواده نسبت به مردان دارد، به عقیده بسیاری از متفکران لزوم به برنامه ریزی صحیح برای اشتغال زنان در بخش غیر کشاورزی به خصوص دلیل ویژگی های فیزیولوژیکی و روانی زنان بسیار ضروری به نظر می رسد به همین جهت یکی از استراتژی های اصلی اشتغال زایی در مناطق روستایی حرکت به سمت صنایع و کسب و کارهای غیر کشاورزی به خصوص کسب وکارهای خانگی است.

برخورداری پور اظهار داشت: براساس یک تعریف ساده، هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود، کسب وکار خانگی است. اگر چه این نوع کسب وکارها غالباً جز بخش پنهان و غیررسمی اقتصادی هستند اما نقش قابل توجهی در ثروت و رشد اقتصادی یک جامعه و توسعه سرمایه اجتماعی آن دارند.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: کسب وکار خانوادگی بر 6 عامل ارتباطات، تولید، مالکیت، ساختار خانواده، سیاست و فرهنگ ملی تاثیر گذار است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی