برگزاری مجمع عمومي عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، با حضور سهامداران، صبح روز سه شنبه 14 اسفندماه 97 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریبا دستور بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 با حضور هوشنگ محمدی، مسئول امور حقوقی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی