تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1398 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي جنوب کرمان

مجمع عمومی عادی صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي جنوب کرمان با حضور اکثریت سهامداران روز سه شنبه 6 آذر ماه 97 در محل صندوق برگزار و برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1398 شد.

 

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي عادی مربوط به برنامه و بودجه سالانه صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي جنوب کرمان با حضور داریوش اعرابی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور اکثریت سهام داران صندوق در محل صندوق برگزار شد.

در ادامه پس از بحث و بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1398 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان مورد تصویب قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی