تامین قسمتی از نقدینگی خرید میوه با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان

با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان تامین قسمتی از نقدینگی خرید میوه طرح تنظیم بازار ایام پایان سال انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ با مساعدت و همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان قسمتی از نقدینگی مورد نیاز برای تهیه میوه پایان سال با درخواست اتحادیه تعاونی روستایی استان اصفهان و پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق انجام پذیرفت.

این تسهیلات تاحدودی می تواند یکی از اصلی‌ترین نیازهای ضروری استان در ایام پایان سال را تامین نماید و از جمله فعالیتهای اثر بخش در استان اصفهان بوده که از محل منابع مالی صندوق تامین شده است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی