شرکت سهام داران صندوق زنان شیراز در دوره آموزشی پرورش بزهای اقتصادی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان شیراز گفت: سهام داران این صندوق در دوره آموزشی پرورش بزهای اقتصادیکه در تاریخ 9 و 10 مهر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صدیقه عباسی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان شیراز گفت: سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان شیراز در دوره آموزشی دو روزه پرورش بزهای اقتصادی کهدر تاریخ 9 و 10 مهر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد، شرکت کردند و سپس با همکاری صندوق از طرح پرورش بز سانن در منطقه رامجرد مرودشت در تاریخ  دوم آبان بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: در این دوره آموزشی 26 تن از بهره برداران بخش کشاورزی و اعضا صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان شیراز و با همکاری بخش ترویج و امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شرکت کردند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان شیراز هدف از برگزاری این دوره آموزشی را خشکسالی های اخیر عنوان کرد و گفت: آشنایی اعضا با روشهای پرورش و تکثیر دام های سبک و اقتصادی در منطقه می تواند در این دوره خشکسالی مفید واقع شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی