نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق عشایر:

تغییر سیاست در مدیریت منابع صندوق عشایری با ارزیابی عملکرد ضروری است

رو تیتر نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق عشایر:

نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری گفت: باید در مدیریت منابع این صندوق تغییر سیاست داد و ارزیابی کاملی از روند کار انجام شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛کرمعلی قندالی؛ نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری و رئیس سازمان امور عشایر ایران روز یکشنبه 20 اسفند در نشست مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری گفت: این صندوق یکی از صندوق های خوب و فعال با سرمایه نسبتاً مناسب در جمع همه صندوق های کشور است.

وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا بتوانیم با ساز و کارهای قانونی سرمایه متعلق به دولت را در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری افزایش دهیم.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری نیاز به حمایتهای بیشتری دارد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی