جلسه هماهنگی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان

جلسه هماهنگی پیرامون افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در ساعت 11 صبح روز سه شنبه 26 دی ماه 1396 در دفتر صندوق تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه هماهنگی پیرامون افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان با توجه به طرح بازنگری تایید شده با حضور علی رهبری نژاد، نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، معاونت ها و مدیریت های تخصصی در ساعت 11 صبح روز سه شنبه 26 دی ماه 1396 در دفتر صندوق تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد؛ برای شرکت های تعاونی که متقاضی سهام دار شدن در صندوق هستند؛ اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی