برگزاری مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان

مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان با حضور بیش از 95 درصد سهامداران روز در  محل صندوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي عادی و فوق العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي جنوب کرمان با حضور بالغ بر 95 درصد سهام داران؛ داریوش اعرابی؛ نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موسوی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان؛ سلطانی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و هیات مدیره و مدیرعامل  در محل صندوق برگزار شد.

ابتدا شفیعی مدیرعامل صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي جنوب کرمان گزارشی از عملکرد صندوق ارائه کرد.

سپس شرحی درخصوص اصلاح تبصره ماده 10اساسنامه برابر قانون تجارت ارائه شد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی