توسط صندوق زنان درمیان صورت گرفت؛

برگزاری دوره بازآموزي حسابداري برای نمایندگان صندوق های اعتباری خرد

رو تیتر توسط صندوق زنان درمیان صورت گرفت؛

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان گفت: دوره بازآموزي حسابداري و بررسي روند كار صندوقهاي اعتبارت خرد زنان روستايي مطابق مقررات دفتر امور زنان جهاد کشاورزی شهرستان درمیان و شركت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای نمایندگان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی سهام دار صندوق زنان درمیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سوده اکبری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان گفت: این دوره آموزشی با هدف معرفي و آشنايي بهتر اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان شهرستان براي افزايش سرمايه  در روز 30 مردادماه 96 در محل سالن جلسات مديريت جهادكشاورزي  شهرستان درميان برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی با همکاری صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی شهرستان درمیان و دفتر امور زنان اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان درمیان برگزار شد که با استقبال صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی مواجه شد.

اکبری تصریح کرد: این دوره آموزشی كمك بسزايي در پيشرفت روند كار صندوق هاي اعتبارت خرد روستایی در شهرستان درميان خواهد داشت.

وی اظهار داشت: كارگاه آموزشي بازآموزي حسابداري با حضور تعدادی از بانوان عضو صندوق خرد و به تدریس شراره شيباني؛ مشاور امور بانوان سازمان و مهندس نوكي از مركز آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، صديقه ميرزايي؛ كارشناس امور ترويج استان و محسن نصيرايي؛ کارشناس ترويج جهاد کشاورزی شهرستان درميان، نماينده و مديرعامل صندوق حمايت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان درميان برپاشد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی