برگزاری جلسه کارگروه صندوقهای زنان روستائی و عشایری در شرکت مادر تخصصی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در جلسه کارگروه صندوقهای زنان روستائی و عشایری گفت: صندوق های شهرستانی زنان باید در تشکیل صندوق های  اعتبارات خرد زنان روستایی باید همکاری کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در جلسه کارگروه صندوقهای زنان روستائی و عشایری که درخصوص تبیین مدل مفهومی صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی  و عشایری که با حضور فروغ سادات بنی هاشم مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی و  فرزانه مافی و محمدتقی شریعتی، مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در امور صندوق‌های زنان روستایی، هیات مدیره و برخی از مدیران شرکت مادر تخصصی در روز دوشنبه 30 دی ماه 1398 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی گفت: باید در صندوق‌ها کارهای ماندگار و اجرایی کرد چون صندوق‌های غیردولتی ظرفیت‌های قانونی بسیاری دارند که باید استفاده کنند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی