رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی

رو تیتر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندار استان فارس گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با ظرفیت های درون زا نظام تامین مالی بخش کشاورزی را ساماندهی می کنند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندارد فارس با حضور رئیس و معاون سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس، نمایندگان مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی و مدیرکل امور مجامع وزارت جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه 8 اسفندماه 1397 گفت: این صندوق های می تواند در بخش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.  

عنایت اله رحیمی، استاندار فارس هم گفت: توسعه با حضور و محوریت مردم محقق میشود.صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مصداق اتکاءبه ظرفیت های مردمی برای توسعه بخش کشاورزی هستند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی