برگزاری نخستین کارگاه آموزشی ویژه صندوق های زنان استان آذربایجان شرقی

نخستین کارگاه آموزشی ویژه صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تبریز، عجب شیر و شبستر در استان آذربایجان شرقی با عنوان «شناخت ماهیت، حیطه اختیارات و وظایف صندوقهای زنان شهرستانی» در تاریخ 11مهرماه 1397 در شهر تبریز برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ نخستین کارگاه آموزشی ویژه صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تبریز، عجب شیر و شبستر با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مدیران عامل، نمایندگان شرکت مادر تخصصی، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان صندوقهای تازه تاسیس با عنوان «شناخت ماهیت، حیطه اختیارات و وظایف صندوقهای زنان شهرستانی» از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی در تاریخ 11مهرماه 1397 در شهر تبریز برگزار شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی