تشکیل شرکت بازرگانی بامشارکت صندوق های غیردولتی مورد توافق قرار گرفت

تشکیل شرکت بازرگانی با مشارکت صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه دام‌پروری، صنعت طیور و عشایر روز شنبه 9تیرماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی موردتوافق قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ تشکیل شرکت بازرگانی با مشارکت صندوق حمایت از توسعه دام‌پروری، صندوق حمایت از صنعت طیور و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر با حضور مرتضی رضائی، معاون وزیر در امور تولیدات دامی، کرمعلی قندالی، رئیس سازمان امور عشایر، سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق‌های روز شنبه 9تیرماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی موردتوافق قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد با حضور یک کارگروه متشکل از اعضاء هیئت‌مدیره صندوق‌های تخصصی دام‌پروری و طیور، نوع شرکت، اهداف، حدود وظایف و اختیارات، ابعاد قانونی، الزامات دولتی و اساسنامه تدوین و فرایند قانونی آن عملیاتی گردد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی