برای بهره مندی از ظرفیت های صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مناطق هدف بنیاد علوی تفاهم شد

در جلسه ای که  با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رئیس هیات مدیره و تعدادی از مدیران بنیاد علوی برگزار شد، برای بهره مندی از ظرفیت های تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مناطق هدف لنده، قلعه گنج و چالدران تفاهم شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در جلسه بررسی استفاده از ظرفیتهای قانونی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در طرحهای توسعه مناطق هدف بنیاد علوی که با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و خداکرم جلالی، رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی امروز در محل شرکت مادرتخصصی برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت های قانونی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مناطق هدف لنده، قلعه گنج و چالدران تفاهم گردیدو مقرر گردید  با هدف بررسی کارشناسی و تحلیلی ابعاد مربوط برای ایجاد صندوق های غیردولتی کارگروه مشترکی فی مابین شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بنیاد علوی تشکیل شود و نحوه ی تدوین سند طرح تاسیس صندوق در مناطق یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی دربرگیرنده طیف وسیعی است که ابعاد زیادی را تحت پوشش قرارمی دهد و از آنجا که ظرفیت های توسعه ای و قانونی دارد می تواند یک الگوی جدیدی در توسعه روستایی با رویکرد بخش کشاورزی باشد.

خداکرم جلالی، رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی درخصوص این صندوق ها و مزایای پیوستن به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: این صندوق هامی توانند عامل بهبود معشیت و ایجاد شغل در روستاها مخصوصا مشاغل خانگی و کوچک و ایجاد کسب و کار و محرومیت زدایی باشند . 

وی افزود: در حمایت از مشاغل خانگی 7500 شغل در روستای قلعه گنچ با تسهیلات ارائه شده ایجاد گردیده است. 

جلالی اساس شکل گیری صندوق ها را ارائه خدمات صادقانه  دانست و گفت: این صندوق ها جایگاه قانونی دارند که دارای اهمیت است و نقش صندوق ها با ارائه تسهیلات در اشتغال زایی و رشد و توسعه با استفاده از ظرفیت های قانونی و ... بسیار بارز است.

عوض علیزاده مقدم؛ عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هم گفت: رویکرد بنیاد علوی با این شرکت قرابت های زیادی دارد لذا در کلیت اختلافی وجود ندارد و توسعه در روستاها  در واقع توسعه کشاورزی در زیربخش های آن است.

وی افزود: برای عملیاتی کردن تفاهم نباید نوع نگاه به صندوق ها صرفا نهادهای مالی- اعتباری باشد بلکه صندوق ها نهادهای توسعه ای هستند؛ بنابراین مدل انجام کار باید تبیین گردد وبا تشکیل کارگروه مشترک  تدوین سند طرح تاسیس و ابعاد ذیربط آن در قالب جلسات کارگروه مشترک، ، تفاهمنامه فی مابین شرکت مادرتخصصی و بنیاد علوی تنظیم گردد و بر این اساس گامهای عملیاتی و اجرایی تعریف و تبیین گردد

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی