ارائه گزارش از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری صندوقهای غیردولتی در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری در صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد کمیته سرمایه گذاری و بازرگانی  را در روز سه شنبه 21 شهریورماه 96 در جلسه اتاق فکر شرکت مادر تخصصی ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شهریار رستمی،  مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ارائه گزارشی از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری در صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد کمیته سرمایه گذاری و بازرگانی  گفت: امیدواریم با کسب نظرات اعضای اتاق فکر شرکت مادر تخصصی که متشکل از  اعضای هیات مدیره ، صاحنظران و خبرگان می باشند در بازنگری و بهبود آیین‌نامه اعطای تسهیلات، نظارت،  اعتبارسنجی و دستورالعمل اجرایی وثایق و تضامین، آیین‌نامه وصول مطالبات، آیین‌نامه تضمین متقاضیان و ... بتوانیم گامهای مطلوبی را برداریم  و با استقرار ضوابط اعتباری لازم با توجه به اقتضائات و شرایط در هرکدام از زیر بخشها در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شاهد حرکت و پیشرفت روز افزون مبتنی بر قاعده و ضوابط در راستای  رشد و توسعه صندوق ها باشیم . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی