مبلغ 260 میلیارد ریال برای افزایش سرمایه صندوق های استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافت

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  از اختصاص مبلغ 260 میلیارد ریال برای افزایش سرمایه صندوق های استانی  حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان های فارس و سمنان به استناد تبصره 3 بند 9 قسمت ب ماده 31  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: در راستای قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و با تصویب شورای برنامه ریزی استان به منظور افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، به ترتیب به استان فارس 160 میلیارد ریال و به استان سمنان مبلغ  100 میلیارد ریال اختصاص یافت.

وی تصریح کرد:  همچنین استان های آذربایجان شرقی و اردبیل نیز درباره دریافت اعتبار توافقاتی با شورای برنامه ریزی انجام داده اند که پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان های مربوطه اعلام خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: از سایر استانها نیز انتظار داریم با توجه به ظرفیت ایجاد شده، تلاش و پیگیری جدی برای دریافت اعتبارات از محل مزبور انجام داده و گزارشات و نتایج آن را به این مدیریت منعکس نمایند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی