صندوق شهرستان سقز شرایط استقرار زنجیره تولید را فراهم نماید

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز گفت: صندوق شهرستان سقز با استفاده از ظرفیت اعتباری خود که متکی به سرمایه اجتماعی است؛ شرایط استقرار زنجیره تولید را فراهم نماید.

 

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی، سیدعبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز گفت: صندوق شهرستان سقز با استفاده از ظرفیت اعتباری خود که متکی به سرمایه اجتماعی است؛ شرایط استقرار زنجیره تولید را فراهم نماید.

وی افزود: این صندوق می تواند با توجه به توانمندی هایی که دارد، در حوزه های تکمیل زنجیره تولید هم وارد شود و گام های اساسی بردارد.

همچنین جلسه بررسی راهکارهای تقویت و توسعه کمی و کیفی صندوق های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فرماندار و اعضا هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان روز سه شنبه 11 خردادماه برگزار شد.

 

 

 

استاندار کردستان:

تقویت منابع مالی صندوق استان و شهرستان سقز یک ضرورت است

عبدالمحمد زاهدی؛ استاندارکردستان در جلسه مشترک با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و استاندار کردستان و اعضای هیات مدیره صندوق های استان کردستان و شهرستان سقز درخصوص بررسی تقویت صندوقهای توسعه بخش کشاورزی  برگزار شد؛ گفت: تقویت منابع مالی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  استان و شهرستان سقز از محل فروش اموال و امکانات مازاد و اعتبارات استانی و ملی یک ضرورت است زیرا  این صندوق ها ، می توانند نقش آفرینی مطلوبی را در رشد و توسعه بخش کشاورزی منطقه داشته باشند . 

 

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی